Slider

UYDURULAN DİN VE KURANDAKİ DİN

KURANDAKİ DİN

UYDURULAN DİN

FAİZ VE KÖLECİ BANKALAR

ŞİRK AFFEDİLMEZ !

KALK VE UYAR

EVSİZLERE YARDIM

24:31 İnanan kadınlara da söyle, gözlerini sakınsınlar, iffetlerini korusunlar ve açıkta olması gereken yerleri hariç, alımlı yerlerini göstermesinler. Örtülerini göğüslerinin üzerine kapasınlar/örtsünler. Vücutlarının alımlı yerlerini kimseye göstermesinler... Yukarıda kalınla işaretli cümle, Allah’ın kurandaki her türlü emrini gizlemeye/saklamaya çalışan din tüccarları tarafından;
 1. Örtü ( bikhumurıhinne ) kelimesinin önüne, ayet metninde olmayan bir baş kelimesi eklemek ya da,
 2. Kapasınlar/örtsünler ( velyeDrıbne ) fiilini, “aşağıya doğru salsınlar/sarkıtsınlar” olarak çevirmek ya da “(örtünün) arkaya sallandırdıkları uçlarını, göğüs açıklıklarını kapatacak şekilde) öne getirsinler.” gibi ayet metninde olmayan yeni eklemelerle beraber dilimize çevirerek ya da
 3. Göğüslerinin ( cuyûbihinne ) kelimesini, boyunlarının gibi sözlükten kopuk/alakasız anlamlar vermek suretiyle
“her zaman olduğu gibi” Allah’ın kitabındaki kavramlarını/kelimelerini ve emirlerini çarpıtmakta/değiştirmekte ve baş örtüsü adıyla bir zulüm uydurulup Allah’a iftira ederek, kadınlara din olarak dayatmaktadırlar.
Öncelikle,
 • Dinde zorlamak yoktur(2:256),
 • Allah’a bir söz/emir iftira edenler din gününde asla kurtulamazlar(11:18, 16:116)
 • Ve Gerçeği Gizleyenler(Kafir, gizlemek/örtmek anlamına gelen kefere kökünden gelir), gerçeği gizleyebilmek için insanların düşünürken kullandığı kelimelerin anlamlarını kaydırırlar.(5:13, 4:46)
Yukarıda gerçeği gizleyenlerin kurandan “baş” örtüsü çıkarabilmek için anlamlarını kaydırdıkları 3 adet kelimenin gerçek anlamlarına sözlüklerden bakalım:
1. Örtü ( bikhumurıhinne ) Kelimesi:"bikhumurıhinne" kelimesinin kökü "humur"un, Hans Wehr sözlüğündeki çevirisi

cover, hide, conceal, leaven, raise, dough, to ferment, fermentation, to permeate, pervade, mix, blend, to seize örtü, gizlemek, saklamak, örtmek, örtbas etmek, mayalama, artırma, hamur, ekşime, fermantasyon, yayılmak (nüfuz etmek), karışmak, karıştırmak, ele geçirmek, mayalamak anlamlarına geliyor.
bikhumurıhinne kelimesinin kökü olan humur kelimesi açıkça örtü anlamına gelmektedir. Ayrıca kelimenin mayalanma gibi bir anlamı da vardır.
Fakat, “baş” örtüsü anlamını çıkarabilmek için gerekli olan “baş” kelimesi, humur’un sözlükteki hiçbir anlamında geçmemektedir. Fakat maalesef gerçeği gizleyenler, yalan söylemeye devam etmekteler...
Bazı kişiler ise humur kelimesinin mayalanma anlamına da geldiğinden yola çıkarak, mayalanmış şarabın başı döndürdüğünü düşünüp “baş” kelimesi ile “maya” ve onunla da “örtü” kelimesi arasında zorlama ve komik bir ilişki kurmaya çalışarak 24:31 ayetinden “baş” örtüsü emri çıkarmaya çalışmaktadırlar.
Oysa aynı düşünme yöntemiyle, bu kişilerin tüm eş sesli kelimeler arasında ilişki kurmaları gerekir. Mesela;
 • Sayı olan 100 ile, Organımız olan Yüz’ümüz,
 • Çiçek olan Gül ile, Bir fiil olan Gülmek :)
 • Rüya anlamına gelen Düş ile, Yere Düşme Fiili,
 • Bir içecek olan Çay ile, Küçük Irmak anlamına gelen Çay...
Yukarıda verilen Eş Sesli Kelime örneklerinde olduğu gibi,
 • Maya anlamına gelen Humur ile, Örtü anlamına gelen Humur
arasında en ufak bir anlam ilişkisi yoktur. Hele ki mayanın(şarabın), “baş”ı etkilediğinden yola çıkarak, Maya anlamına gelen Humur ile, Örtü anlamına gelen Humur arasında ilişki kurarak bu ilişkiden ( “baş” örtüsü ) diye kuranda olmayan yeni bir kavram üretmek çok daha komik ve mantık dışıdır. Daha kötüsü TANRI’ya ortak koşmaktır. (Bkz. TANRI, yasalarına kimseyi ortak etmez: 18:26 )
2. Kapasınlar/Örtsünler ( velyeDrıbne ) Fiili:"velyeDrıbne" kelimesinin kökü "daraba"nın, Hans Wehr sözlüğündeki çevirisi

to beat, strike, hit, ب علئ eklenirse: to shoot, fire, shell, bombard, to play(musical instrument), to make music, vurmak, çarpmak, vuruş, atmak, ateş, bombalamak, bombardıman etmek, müzik aleti çalmak, müzik yapmak, daktilo ile yazmak anlamlarına gelir.
velyeDrıbne fiilinin kökü olan daraba fiili, vurmak, çarpmak, vuruş vb. anlamlara gelir.
Ayrıca daraba kökünün bir elif eklenmiş versiyonu olan dirab kökü de aynı sözlükte;

"velyeDrıbne" kelimesinin kökü "dirab"ın, Hans Wehr sözlüğündeki çevirisi

to cover, mount, örtmek, kapatmak, korumak, kaplamak, kapamak, üzerini kapatmak, üzerine yerleştirmek, monte etmek anlamlarına gelir.
Görüldüğü gibi 24:31 ayetinde geçen daraba/dirab fiilinin sözlükte kesinlikle gerçeği saklayan din adamlarının iddia ettiği gibi aşağı sarkıtmak, aşağı salmak gibi bir anlamı geçmemektedir. daraba/dirab fiiline sözlüklerde olmamasına rağmen, aşağı sarkıtmak, aşağı salmak anlamlarını veren din adamları, akılları sıra, “yukarıdan salınan bir örtünün, ancak “baş”a örtülen bir örtü olabileceği” gibi bir mantık üretmeye çalışmaktadırlar.
Çünkü az önce de incelediğimiz gibi humur kökü “herhangi bir” örtü demektir ve kuranda yalın olarak geçmektedir. Yani “baş” örtüsü değildir. Bunu bilen sahtekar din adamları, öznel bir yorum yoluyla da olsa, kurandan “baş” örtüsü çıkarabilmek için yukarıda anlattığımız “üzerini kapatmak, örtmek anlamlarına gelen daraba/dirab fiilini aşağı sarkıtmak, aşağı salmak şeklinde çarpıtmak” gibi ek oyunlara girişmektedirler.
24:31 ... Örtülerini göğüslerinin üzerine kapasınlar/örtsünler/vursunlar...
ayetinde “baş” örtüsü olmadığı gibi, gerçeği gizleyenlerin iddia ettiği şekilde örtününyukarıdan aşağıya sarkıtılması” ya da “salınması” gibi bir anlam da yoktur.
daraba/dirab (örtmek/üzerini kapatmak/(üzerine)vurmak) kelimesinin anlamını kurandan “baş” örtüsü çıkarabilmek uğruna, “aşağı sarkıtmak, aşağı salmak” şeklinde çarpıtan din adamları, aynı kelimeyi kuranda geçtiği (3 adet isim, 55 adet fiil) 57 farklı ayette doğru olarak çevirmişlerdir! Bkz:
3 adet İsim: 2:273, 37:93, 47:4
Yorum sizin ...
3. Göğüslerinin ( cuyûbihinne ) Kelimesi:


"cuyubihinne" kelimesinin kökü "ceyb"in, Hans Wehr sözlüğündeki çevirisi
breast, bosom, heart, sine, hole, hollow, cavity, excavation, pocket, purse, excavation, pocket, purse, göğüs, meme, koyun(kucak), kalp, sinüs(geometri), delik, çukur, oyuk, boşluk, kazı, cep, çanta anlamlarına geliyor. Görüldüğü gibi cuyubihinne kelimesinin kökü olan ceyb açıkça göğüs anlamına gelirken, gerçeği gizleyen din adamları tarafından anlamı çarpıtılmış/gizlenmiş ve kelime boyun olarak çevrilmiştir. Çok ilginçtir ki aynı kuran çevirmenleri, ceyb(göğüs) kelimesini Allah’ın, Musa’ya elini göğsüne(ceyb)ine sokmasını söyleyen 27:12 ve 28:32 ayetlerinde doğru çevirirken, sıra kadınların göğüslerini örtmelerini emreden 24:32 ayetine geldiğinde kelimenin anlamını kaydırarakboyun” olarak çevirmektedirler!
ceyb(göğüs) kelimesinin anlamını, boyun olarak çarpıtan din adamları, “boyuna örtülecek bir örtünün ancak “baş” örtüsü olabileceği öyleyse 24:32 de bahsedilen örtünün bir baş örtüsü olduğu” gibi bir mantık üretmek istemektedirler.
Çünkü, onlar da pek iyi bilmekteler ki kurandaki humur kelimesi, özel olarak “baş” örtüsü anlamına gelmez, genel olarak “herhangi bir” örtü anlamına gelir. Böylece özel olarak “baş”a örtülmeyen bu örtüyü, “baş”a örtülen bir “baş” örtüsüne döndürebilmek için, 27:12 ve 28:32 ayetlerinde göğüs olarak anlam verdikleri ceyb kelimesine, sıra kadınların göğüslerinin örtülmesini emreden 24:32 ayetine gelince “baş” örtüsü anlamı vermektedirler! =)
Ölümünden 250 yıl sonra Muhammed Peygambere iftira ettikleri sözleri/yalanları barındıran hadis(söz) kitaplarına, Allah’ın dinini(emrettiği yaşama şeklini) çarpıtmak istediklerine, uygun şekilde her sözü(hadisi) uydurarak yerleştirdiler. Ve o hadisleri, dini kuralların kaynağı yapmak suretiyle Muhammed Peygamberi ALLAH’a ortak koştular!(Aslında Muhammed Peygambere bu sözleri iftira eden Buhari, Müslim vb. kişileri ortak koşuyorlar. Muhammed Peygamber, hiçbir zaman kuranın dışına çıkmamıştır bkz: 17:73, 17:74, 17:75)
18:26 ... O(ALLAH), yasalarına hiç kimseyi ortak etmez!
68:35 (TANRI’ya) Teslim olanlara suçlular gibi mi davranalım? 68:36 Neyiniz var, ne biçim hüküm veriyorsunuz? 68:37 Yoksa bir kitabınız var da onu mu okuyup duruyorsunuz? 68:38 Ve içinde her dilediğinizi bulabiliyorsunuz? 68:39 Yoksa, dilediğiniz hükmü verebileceğinize dair Diriliş Gününe kadar sürecek bir güvence mi aldınız bizden? 68:40 Sor onlara, "Bunu kim garanti etmektedir?" 68:41 Yoksa onların ortakları mı var? Haydi ortaklarını getirsinler, eğer doğru kimseler iseler?
6:112 Böylece her peygambere insanlardan ve cinlerden olan sapkınları düşman kıldık. Aldatmak için birbirlerine yaldızlı sözleri iletirler. Efendin dileseydi bunu yapamazlardı. Onlara ve ettikleri iftiralara aldırma. 6:113 Ahirete inanmayanların kalbi ona kansın, ondan hoşlansın ve gerçekten yapmak istediklerini yapabilsinler diye… 6:114 TANRI’dan başka yasa koyucu mu arayayım? O ki size kitabı detaylı olarak indirmiştir. Kendilerine kitap vermiş olduklarımız onun Efendin tarafından indirilmiş olduğunu bilirler. O halde kuşkulananlardan olma.
Hayatı.Sorguladınmı.com ? Sorguladınmı.com ?
Bu Yazıyı Her Zaman Arkadaşlarınla Paylaşabilmak İçin Aklında Tut:

«
Sonraki
Sonraki Kayıt
»
Önceki
Önceki Kayıt

Hiç yorum yok:

Eleştiri ve Düşüncelerinizi Paylaşın:

Chrome Pointer